Obchodné podmienky

Služba "Winix 3 roky záruka"

 • Služba "Winix 3 roky záruka" sa poskytuje na zariadenia na úpravu vzduchu značky Winix dovážané a distribuované spoločnosťou CM Trade Via s.r.o. (so sídlom v Brne, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, IČO: 25510681, DIČ: CZ25510681), dostupného v sieti autorizovaných predajcov. O tom, že môže kupujúci využiť službu "Winix 3 roky záruka", je vždy informovaný tak, že predajca uvedie túto informáciu priamo pri produkte.
 • Služba "Winix 3 roky záruka" sa poskytuje nad rámec zákonnej záruky 24 mesiacov a je možné ju uplatniť v období od 25. mesiaca od dátumu zakúpenia tovaru u predajcu do posledného dňa 36. mesiaca nasledujúceho po uzatvorení kúpnej zmluvy.
 • Služba "Winix 3 roky záruka" nepodlieha podmienkam záručnej lehoty podľa Občianskeho zákonníka, ale riadi sa obchodnými podmienkami "Winix 3 roky záruka", ktoré sú dostupné na internetových stránkach www.cisticky-winix.sk.
 • Ak nestanovujú tieto obchodné podmienky inak, uplatnia sa primerane príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka o právach z chybného plnenia. Na účely "Winix 3 roky záruka" sa výslovne neuplatní analógia § 1924, 2169, 1832, 2171 a 1922 ods. 2.
 • "Winix 3 roky záruka" sa neuplatní, ak je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca. Službu "Winix 3 roky záruka" je možné uplatniť iba vtedy, keď výrobok zakúpi spotrebiteľ (podľa definície § 419 Občianskeho zákonníka).
 • Nárok na túto službu nevzniká automaticky po zakúpení tovaru, ale je podmienený tým, že zákazník túto službu aktivuje na webových stránkach www.cisticky-winix.sk v sekcii Podpora.
 • Aktiváciu služby "Winix 3 roky záruka" vykoná zákazník na webových stránkach www.cisticky-winix.sk tým, že pravdivo vyplní elektronický formulár na registráciu služby "Winix 3 roky záruka". Informácie uvedené v tomto formulári sa uložia do databázy a zákazník dostane potvrdzovací e-mail s registračným číslom záruky, ktorý si vytlačí.
 • Pri uplatnení a riešení reklamácie v rámci služby "Winix 3 roky záruka" je nutné predložiť registračné číslo záruky (alebo vytlačený registračný e-mail) spolu s predajným dokladom. Pokiaľ zákazník registračné číslo záruky dokazujúce aktiváciu služby "Winix 3 roky záruka" pri reklamácii nepredloží, nemôže službu "Winix 3 roky záruka" využiť.
 • Aktivácia služby sa musí na webových stránkach www.cisticky-winix.sk vykonať najneskôr v termíne do 30 dní od zakúpenia tovaru. Rozhodujúcim dátumom nákupu je dátum vystavenia predajného dokladu.

Riešenie reklamácie – uplatnenie služby "Winix 3 roky záruka"

 • Po uplynutí lehoty 24 mesiacov je pre vybavenie reklamácie s uplatnením záruky v rámci služby "Winix 3 roky záruka" nutné, aby zákazník doručil reklamovaný výrobok poštou servisnému stredisku spoločnosti CM Trade Via s.r.o., spolu s priloženým registračným číslom záruky alebo tlačenou verziou potvrdzovacieho e-mailu s registračným číslom záruky, ktorý zákazník získal pri registrácii "Winix 3 roky záruka" a s riadnym predajným dokladom k výrobku. Bližšie informácie týkajúce sa reklamácií vám poskytne servisné stredisko na tel. čísle +420 549 274 164 alebo na e-mailovej adrese info@cm-trade.cz.
 • Lehota na vybavenie reklamácie "Winix 3 roky záruka" je maximálne 60 dní. Pokiaľ nedôjde do tohto času k vybaveniu reklamácie, považuje sa výrobok za neopraviteľný.
 • Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má zákazník právo na to, aby bola chyba odstránená. Ak nie je tento postup možný, má zákazník právo na výmenu veci.
 • CM Trade Via s.r.o., si vyhradzuje právo na to, že určí servis pre prípadnú opravu reklamovaného výrobku.
 • Namiesto nároku zákazníka na odstúpenie od kúpnej zmluvy si CM Trade Via s.r.o., v priebehu platnosti služby "Winix 3 roky záruka" vyhradzuje právo vyriešiť reklamáciu v prípade neopraviteľnosti tovaru tak, že zákazník dostane nový tovar porovnateľných alebo lepších technických parametrov, ktoré ponúkne CM Trade Via s.r.o., z aktuálneho sortimentu. V prípade, že zákazník nebude súhlasiť s ponúkaným výrobkom, služba "Winix 3 roky záruka" zaniká bez akýchkoľvek ďalších nárokov zákazníka.
 • V prípade, že zákazník bude uplatňovať svoje práva zo služby "Winix 3 roky záruka" v čase, keď dôjde k zrušeniu či zániku služby "Winix 3 roky záruka" (tým sa myslí, že táto služba sa už nebude naďalej poskytovať), a zákazníkovi v rámci jeho práv zo služby "Winix 3 roky záruka" vznikne nárok na výmenu veci, poskytne sa zákazníkovi nový výrobok, avšak bez služby "Winix 3 roky záruka".

Reklamáciu nie je možné uplatniť, pokiaľ je porucha spôsobená:

 • Použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu a v rozpore s charakterom výrobku
 • Nevhodnými prevádzkovými podmienkami
 • Neodborným uvedením do prevádzky
 • Neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku
 • Mechanickým poškodením
 • Pripojením výrobku k inému ako predpísanému napájaciemu napätiu
 • Vplyvom neodvratnej udalosti (napr. živelnej pohromy)
 • Spojením alebo použitím výrobku s neoriginálnym príslušenstvom
 • V iných prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje záručná lehota podľa Občianskeho zákonníka

Ďalšie podmienky dohody

 • Aktiváciou služby "Winix 3 roky záruka" zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami služby "Winix 3 roky záruka" a tiež so spracovaním všetkých údajov, ktoré uviedol pri registrácii. Tieto údaje spoločnosť CM Trade Via s.r.o. využije pri uplatnení služby "Winix 3 roky záruka" a na účely marketingu (zasielanie obchodných ponúk), dopravy tovaru a riešenie reklamácií.
 • Zákazník má právo na kontrolu svojich osobných údajov, na ich zmenu či opravenie.
 • Súhlas so spracovaním všetkých údajov je možné vypovedať písomnou formou, preukázateľne doručenou do sídla spoločnosti CM Trade Via s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00, Brno, Česká republika.
 • Zákazník súhlasí s tým, že jeho osobné údaje sa môžu poskytnúť tretím osobám, a to s cieľom dopravy tovaru, zaistenia riešenia reklamácií a rozosielania obchodných oznámení.
 • Služba "Winix 3 roky záruka" neplatí pre výrobky, na ktoré sa pri predaji poskytla zľava z dôvodu poškodenia, neúplnosti alebo chýbajúcich doplnkov a výbavy.
 • "Winix 3 roky záruka" sa nevzťahuje na spotrebný materiál.
 • Pri nesplnení akejkoľvek z obchodných podmienok služby "Winix 3 roky záruka" si spoločnosť CM Trade Via s.r.o., vyhradzuje právo považovať "Winix 3 roky záruka" za neplatnú, a teda za nenárokovú a nevymáhateľnú. V takom prípade sa môže porucha výrobku po predchádzajúcej dohode so zákazníkom odstrániť len za poplatok.
 • Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20. 10. 2017. Spoločnosť CM Trade Via s.r.o., si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Zásady ochrany osobných údajov